Ενδοσχολικές Εξετάσεις

Ομα?δες και κλα?δοι μαθημα?των


Χαρακτηρισμο?ς των διδασκομε?νων μαθημα?των

1. Τα μαθη?ματα της Α? τα?ξης του Ημερη?σιου και Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου κατανε?μονται σε δυ?ο (2) ομα?δες:

α) Η ομα?δα Α? περιλαμβα?νει τα μαθη?ματα Γενικη?ς Παιδει?ας που εξετα?ζονται γραπτω?ς στις προαγωγικε?ς εξετα?σεις και ει?ναι τα εξη?ς:

 • Ελληνικη? Γλω?σσα (Αρχαι?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Γραμματει?α και τρι?ωρη συνεξε?ταση των κλα?δων Νε?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Νε?α Ελληνικη? Λογοτεχνι?α),
 • Μαθηματικα? (Α?λγεβρα και Γεωμετρι?α),
 • Ιστορι?α,
 • Φυσικε?ς Επιστη?μες (μο?νο οι κλα?δοι Φυσικη? και Χημει?α),
 • Αγγλικα?

β) Η ομα?δα Β? περιλαμβα?νει τα υπο?λοιπα μαθη?ματα Γενικη?ς Παιδει?ας, τα οποι?α δεν εξετα?ζονται γραπτω?ς στις προαγωγικε?ς εξετα?σεις.

2. Τα μαθη?ματα της Β? τα?ξης Ημερη?σιου και Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου κατανε?μονται σε δυ?ο (2) ομα?δες:

α) Η ομα?δα Α? περιλαμβα?νει τα μαθη?ματα που εξετα?ζονται γραπτω?ς στις προαγωγικε?ς εξετα?σεις και ει?ναι τα εξη?ς:

Γενικη?ς Παιδει?ας:

 • Ελληνικη? Γλω?σσα (μο?νο οι κλα?δοι Νε?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Νε?α Ελληνικη? Λογοτεχνι?α σε τρι?ωρη συνεξε?ταση),
 • Ιστορι?α,
 • Φυσικε?ς Επιστη?μες (μο?νο ο κλα?δος Βιολογι?α),
 • Μαθηματικα? (μο?νο ο κλα?δος Α?λγεβρα)
 • Αγγλικα?
 • και τα μαθη?ματα Ομα?δων Προσανατολισμου?.

β) Η ομα?δα Β? περιλαμβα?νει τα υπο?λοιπα μαθη?ματα

Γενικη?ς Παιδει?ας, τα οποι?α δεν εξετα?ζονται γραπτω?ς στις προαγωγικε?ς εξετα?σεις.

3. Τα μαθη?ματα της Γ? τα?ξης Ημερη?σιου και Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου κατανε?μονται σε δυ?ο (2) ομα?δες:

α) Η ομα?δα Α? περιλαμβα?νει τα μαθη?ματα Γενικη?ς Παιδει?ας που εξετα?ζονται γραπτω?ς στις απολυτη?ριες εξετα?σεις και ει?ναι τα εξη?ς:

 • Νεοελληνικη? Γλω?σσα και Λογοτεχνι?α,
 • Μαθηματικα? (μο?νο για τους μαθητε?ς της Ομα?δας Προσανατολισμου? Ανθρωπιστικω?ν Σπουδω?ν),
 • Ιστορι?α (μο?νο για τους μαθητε?ς της Ομα?δας Προσανατολισμου? Θετικω?ν Σπουδω?ν και Σπουδω?ν Υγει?ας και της Ομα?δας Προσανατολισμου? Σπουδω?ν Οικονομι?ας και Πληροφορικη?ς)
 • και ο?λα τα μαθη?ματα Ομα?δων Προσανατολισμου?.

β) Η ομα?δα Β? περιλαμβα?νει τα υπο?λοιπα μαθη?ματα Γενικη?ς Παιδει?ας, τα οποι?α δεν εξετα?ζονται γραπτω?ς στις απολυτη?ριες εξετα?σεις.


Κλα?δοι μαθημα?των

Στις Α? και Β? τα?ξεις Ημερη?σιου και Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου:

i. To μα?θημα της Ελληνικη?ς Γλω?σσας χωρι?ζεται στους εξη?ς κλα?δους:

α) Αρχαι?α Ελληνικη? Γλω?σσα και Γραμματει?α
β) Νε?α Ελληνικη? Γλω?σσα
γ) Νε?α Ελληνικη? Λογοτεχνι?α

ii. To μα?θημα των Μαθηματικω?ν χωρι?ζεται στους εξη?ς κλα?δους:

α) Α?λγεβρα
β) Γεωμετρι?α

iii. To μα?θημα των Φυσικω?ν Επιστημω?ν χωρι?ζεται στους εξη?ς κλα?δους:

α) Φυσικη?

β) Χημει?α
γ) Βιολογι?α

Κα?θε κλα?δος βαθμολογει?ται χωριστα?.

Ο τελικο?ς βαθμο?ς για κα?θε μα?θημα με κλα?δους ει?ναι ο με?σος ο?ρος των τελικω?ν βαθμω?ν των κλα?δων του με προσε?γγιση δεκα?του.