ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ


Αξιότιμοι γονείς, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1 και ειδικότερα της παρ. 1Β της υπ΄ αρ. 111525/ΓΔ4/9-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4188/Β΄/10-9-2021) με θέμα «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022», παρέχεται ταυτόχρονη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους μαθητές/τριες οι οποίοι δε δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, και συγκεκριμένα για όσους/ες πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα ή συνοικούν με άτομο/α που πάσχει/πάσχουν από υποκείμενο νόσημα όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά.

Για την ένταξη αυτών των μαθητών/ τριών του σχολείου μας σε «Διαδικτυακά Τμήματα», καλείστε να κάνετε τα εξής:

1) να μας γνωστοποιήσετε με μέιλ το όνομα του μαθητή ως τις 20/9/21 σε υπεύθυνη δήλωση.

2) θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες των παραπάνω μαθητών/τριών να υποβάλλουν στη διεύθυνση της οικείας σχολικής μονάδας, με κάθε πρόσφορο μέσο, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι οι μαθητές/τριες εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις που δικαιούνται να ενταχθούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Μαζί με την ως άνω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμε-νοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού καθώς και το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν τα ανωτέρω. Παράλληλα, προσκομίζεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.